BIKILA EVO 14M3502

BIKILA EVO 14M3502

Akční cena!

3 899,00 Kč

2 499,00 Kč

Pro nové uživatele mùže být bìh na støední vzdálenost v minimalistických botách nároèný. Noha potøebuje èas pøizpùsobit se stále tenèí podrážce. Model Bikila Evo je zcela pøepracovaná bota postavená pro ty, kteøí hledají obuv, jež usnadòuje pøechod k minimalistickému stylu. Je trochu více vypolstrovaná a tak mùže nabídnout vìtší podporu pro chodidlo na výletech støední vzdálenosti. Stále je ještì tenká, dává vám však malinko více a tak mùžete být v pohodlí i v dobì, kdy zrovna pøecházíte na obuv s tenkou podrážkou.

Hmotnost: M43 = 5,07oz W38 = 4,23oz